Home

Toelatingsvoorwaarden 1ste leerjaar

Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar indien het aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

  • Het kind moet 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar.
  • Het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 275 halve dagen aanwezig zijn geweest.
  • Voldoen aan een proef die de kennis van het Nederlands, nodig om het lager onderwijs aan te vatten, peilt.  De Vlaamse Regering legt de inhoud van die taalproef vast en het CLB is bevoegd om die taalproef af te nemen.
  • Beschikken over een bewijs dat hij voorafgaande schooljaar onderwijs genoten heeft in een Nederlandstalige school.

Bij het bereiken van de leeftijd van zeven jaar, moet de leerling niet meer aan een van de bovenstaande voorwaarden voldoen om zich in te schrijven in het 1ste leerjaar.